Zasiłek pogrzebowy

Jakie dokumenty są potrzebne, aby otrzymać zasiłek pogrzebowy?

Rodzinie zmarłej osoby przysługuje zasiłek pogrzebowy. Jest on wypłacany przez oddziały ZUS oraz KRUS. Jego wysokość jest ustalona na 200 procent przeciętnego wynagrodzenia. Obecnie to kwota 4 tysięcy złotych. We wcześniejszych latach było to nieco więcej: przykładowo do maja 2008 roku rodzina zmarłego otrzymywała od ZUS 5799, 66 złotych. Zasiłek pogrzebowy jest wypłacany po śmierci osoby ubezpieczonej z tytułu umowy o pracę, mającej ustalone prawo do renty lub emerytury, w tym także renty socjalnej, emerytury pomostowej, świadczenia przedemerytalnego i zasiłku przedemerytalnego, osoby pobierającej zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne, a także zasiłek macierzyński lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne oraz w wypadku śmierci członków rodziny tych osób. Zasiłek pogrzebowy jest wypłacany również w przypadku śmierci osób, które co prawda w chwili śmierci nie miały ustalonego prawa do renty lub emerytury, ale spełniały wszystkie warunki do ich otrzymania.

O zasiłek pogrzebowy można się starać przez 12 miesięcy od dnia śmierci osoby lub przez 12 miesięcy od daty pogrzeby w sytuacji, gdy złożenie w ZUS lub KRUS odpowiedniego wniosku było niemożliwe z powodów niezależnych od osoby uprawnionej, takich jak późniejsze zidentyfikowanie zmarłego lub odnalezienie jego zwłok. Po tym okresie prawo do zasiłku pogrzebowego wygasa. Przepisy precyzują, kto może się obiegać o wypłacenie zasiłku. O przyznanie zasiłku pogrzebowego mogą się starać członkowie rodziny zmarłej osoby, ale także pracodawca, gmina, powiat, dom pomocy społecznej czy związek wyznaniowy, jeśli to one pokrywały koszty pogrzebu. Za członków rodziny uznaje się dzieci własne, dzieci przysposobione i przyjęte na wychowanie, dzieci drugiego małżonka, wnuki oraz rodzeństwo zmarłego, małżonka, rodziców, osoby przysposabiające oraz macochę i ojczyma. Ważna informacja jest to, że zasiłek pogrzebowy można utrzymać wyłącznie z jednego tytułu, nawet w sytuacji gdy członek rodziny ma prawo do zasiłku również z innych tytułów.

Aby otrzymać zasiłek pogrzebowy należy złożyć formularz wniosku o wypłatę zasiłku (tak zwany druk Z-12) w oddziale ZUS właściwym według adresu zamieszkania osoby starającej się o jego wypłacenie oraz komplet innych dokumentów, w tym przede wszystkim odpis skrócony aktu zgonu z urzędu stanu cywilnego lub odpis aktu urodzenia, w przypadku urodzenia martwego dziecka, dokumenty potwierdzające pokrewieństwo albo powinowactwo ze zmarłą osobą (może to być dowód osobisty, ewentualnie skrócone odpisy aktów stanu cywilnego), oryginały rachunków wszystkich wydatków poniesionych w związku z pogrzebem, a w sytuacji gdy zmarła osoba ubezpieczona albo członek jej rodziny również zaświadczenie od płatnika składem o podleganiu w dniu śmierci ubezpieczeniu rentowemu. Jeżeli koszty pogrzebu ponosił pracodawca, organizacja lub inna instytucja oraz w sytuacji, gdy pogrzeb został zorganizowany na koszt państwa, konieczne będzie również zaświadczenie potwierdzające pokrycie kosztów oraz rachunki.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *