Zasiłek rehabilitacyjny

Komu przysługuje zasiłek rehabilitacyjny?

Jeśli po upływie okresu, w którym ubezpieczony mógł pobierać zasiłek chorobowy, nadal pozostaje on niezdolny do pracy, to może on starać się o zasiłek rehabilitacyjny. Istotne są rokowania dotyczące zdolności do pracy. Warunkiem jest szansa na odzyskanie zdolności do pracy w wyniku kontynuacji leczenia lub podjęcia rehabilitacji albo sytuacja, w której osoba ubezpieczona zostaje skierowana do lekarza orzecznika ZUS w celu ustalenia prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, natomiast lekarz stwierdzi, że stan zdrowia ubezpieczonego rokuje na odzyskanie tejże zdolności. Orzeczenie, czyli opinia lekarza orzecznika jest podstawą do podjęcia i wydania decyzji odnośnie przyznania ubezpieczonemu zasiłku rehabilitacyjnego. Jeśli ubezpieczony nie zgadza się z orzeczeniem lekarza orzecznika albo prezes ZUS zgłosi zarzut wadliwości orzeczenia, o stanie zdrowia będzie orzekać komisja ZUS.
Czas, przez jaki może być wypłacany zasiłek rehabilitacyjny, nie może trwać dłużej niż 12 miesięcy. Jest to maksymalny okres uznawany za niezbędny, aby została przywrócona zdolność do pracy. Zasiłek rehabilitacyjny może być więc przyznany na krótszy okres, na przykład trzech, pięciu czy dziewięciu miesięcy. Przepisy określające prawo do uzyskiwania zasiłku rehabilitacyjnego albo jego wysokość jeden miesiąc definiują każdorazowo jako okres 30 dni. Zasiłek rehabilitacyjny przysługuje albo z tytułu ubezpieczenia chorobowego albo z tytułu ubezpieczenia wypadkowego, jeżeli niezdolność do pracy jest wynikiem wypadku przy pracy lub spowodowała ją choroba zawodowa. Istotną kwestią dla każdego ubezpieczonego jest wysokość zasiłku rehabilitacyjnego. Jest ona uzależniona od kilku czynników. Jeśli zasiłek rehabilitacyjny jest przyznany z tytułu niezdolności do pracy, będącej skutkiem choroby zawodowej lub wypadku przy pracy, to jego wysokość jest równa podstawie wymiaru zasiłku chorobowego, natomiast w innym wypadku zależy od czasu pozostawania na zasiłku rehabilitacyjnym. Przez pierwsze trzy miesiące dostaje się 90 procent, a za cały pozostały czas 75 procent. Nie dotyczy kobiet w ciąży, które przez cały czas niezdolności do pracy dostają 100 procent podstawy.

Jest kilka sytuacji, w których zasiłek rehabilitacyjny w ogóle nie przysługuje. Dotyczy to osób uprawnionych do otrzymywania emerytury albo renty z powodu niezdolności do pracy, a także bezrobotnych z przyznanym prawem do zasiłku dla bezrobotnych. Zasiłku rehabilitacyjnego nie otrzymają też osoby mające prawo do świadczenia przedemerytalnego i zasiłku przedemerytalnego oraz osoby uprawnione do tak zwanego urlopu dla poratowania zdrowia przyznanego odrębnymi przepisami, ewentualnie świadczenia kompensacyjnego dla nauczycieli. Żeby starać się o zasiłek rehabilitacyjny należy skompletować dokumenty, które szczegółowo wymienia odpowiednie rozporządzenie ministra. W ZUS właściwym z uwagi na miejsce zamieszkania trzeba złożyć wniosek o przyznanie zasiłku na druku ZUS Np-7 oraz załączniki sprecyzowane w wyżej wymienionym rozporządzeniu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *