Swiadczenie a zasiłek przedemerytalny

Świadczenie przedemerytalne a zasiłek przedemerytalny

W języku potocznym określeń zasiłek przedemerytalny oraz świadczenie przedemerytalne bardzo często używa się zamiennie, nazywając w ten sposób wszelkie świadczenia przysługujące osobom znajdującym się w wieku przedemerytalnym, które z różnych powodów straciły pracę i muszą jakoś przeżyć do emerytury. Według szacunkowych danych dwa lata temu w Polsce żyło nieco ponad 150 tysięcy osób pobierających świadczenia i zasiłki przedemerytalne z ZUS, a obecnie w związku ze starzeniem się społeczeństwa liczba tych osób z pewnością jest jeszcze większa. Tym bardziej istotne wydaje się rozpowszechnienie wiedzy o tym, czym się różni zasiłek przedemerytalny od świadczenia przedemerytalnego, kto się może o nie ubiegać i jakie warunki należy spełnić, aby świadczenia z ZUS uzyskać. Najważniejsza różnica pomiędzy tymi dwoma rodzajami świadczeń polega na tym, że zasiłków przedemerytalnych w ścisłym tego słowa znaczeniu już się nie przyznaje, ponieważ zostały zlikwidowane kilka lat temu i zastąpione świadczeniami przedemerytalnymi. Zasiłek przedemerytalny mógł być wypłacany osobie, która spełniała warunki niezbędne do uzyskania statusu osoby bezrobotnej oraz prawa do zasiłku, a jednocześnie posiadającej okres uprawniający do przyznania emerytury.

Obecnie wiele osób nadal mówi zasiłek emerytalny, mając na myśli świadczenie przedemerytalne. Aby móc się o nie starać, należy spełnić kilka warunków. Dotyczą one przede wszystkim stażu pracy, wieku i przyczynami utraty dotychczasowego źródła dochodów. Wystąpienie z wnioskiem o przyznanie świadczenia przedemerytalnego musi poprzedzić zarejestrowanie się danej osoby w powiatowym urzędzie pracy i uzyskanie statusu osoby bezrobotnej. Musi więc ona spełniać wymogi dla osób, które starają się o taki status, a więc w okresie 18 miesięcy poprzedzających rejestrację w powiatowym urzędzie pracy przepracowała co najmniej 365 dni i osiągała wynagrodzenie w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia. Następnie przez okres 6 miesięcy będzie ona miała wypłacany zasiłek dla bezrobotnych. Po tym czasie urząd pracy wyda jej zaświadczenie o pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych przez wymagany czas, stanowiące jeden z niezbędnych dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o świadczenie przedemerytalne. Osoba, która zamierza starać się o zasiłek nie może podczas bycia na bezrobociu odmówić podjęcia zatrudnienia lub innego rodzaju pracy, w tym prac wykonywanych na podstawie umowy o dzieło lub umowy zlecenia czy odrzucić propozycji prac interwencyjnych lub robót publicznych, jeśli takowe padną ze strony urzędu.

Wniosek o przyznanie świadczenia przedemerytalnego składa się na specjalnym druku ZUS Rp-26. Osoba ubiegająca się o zasiłek przedemerytalny ma na złożenie wniosku wraz z kompletem załączników 30 dni od daty wydania zaświadczenia z urzędu pracy. Na prośbę osoby, która pobiera z ZUS świadczenie emerytalne może ono zostać wstrzymane. Prawo do tego świadczenia ustaje również w przeddzień nabycia prawa do emerytury lub z chwilą śmierci osoby uprawnionej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *